فیلم های اموزشی فلزیاب

در این بخش اپراتوران عزیز می توانند فیلم های اموزشی کارکرد و راه اندازی سیستم های فلزیاب تصویری . فلزیاب پالسی . ردیاب ها را مشاهده نماید که کمک قابل توجهی به راه اندازی و کار با سیستم های فلزیاب را دارد.

تماس با ما